Kan du som arbeidsgiver straffes dersom ikke den nye forskriften om hjemmekontor følges?

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Arbeidsmiljøloven § 19-1. Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

  1. Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov, straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler.

Forskriften gjelder for varig arbeid fra hjemmet, og er ikke ment å gjelde kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre det kortvarige og sporadiske arbeidet er det eneste arbeidet den ansatte utfører. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder sammen med denne forskriften.

Den arbeidsavtalen som ligger til grunn for arbeidsforholdet, må suppleres med en skriftlig avtale som gjelder arbeidet på hjemmekontoret.

Avtalen må inneholde noen elementer som nevnes her:

  1. Omfanget at hjemmearbeidet må defineres.
  2. Tiden for arbeidet på hjemmekontoret likeså.
  3. Om det skal være tidspunkter der arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.
  4. Dersom avtalen er av midlertidig karakter, må tidspunkt oppgis.
  5. Dersom det gis en rett til å endre, eller si opp avtalen om hjemmekontor, må endrings-/ oppsigelsesfrister være oppgitt i avtalen.
  6. Bestemmelser om prøvetid for hjemmekontorordningen må oppgis.
  7. I tillegg må det være klart hvem som er ansvarlig for drift og vedlikehold av utstyret som benyttes på hjemmekontoret, og hvem som er eier av dette.
  8. Dersom det er aktuelt, må det opplyses om hvem som er ansvarlig for dokumentbehandling/saksbehandling og dessuten taushetsplikten.

Dersom det skjer endringer i hjemmekontorordningen må avtalen endres tilsvarende, med mindre endringene er som følge av pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det være tilstrekkelig med skriftlig informasjon til arbeidstakerne.

Arbeidsmiljø

I likhet med ansvar for sikkerhet, helse og velferd på arbeidsgivers arbeidssted, så har arbeidsgiver også ansvaret for at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig også på arbeidstakers hjemmekontor. Dette gjelder så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsstedet, utstyret, og innemiljøet må ikke innebære uheldige fysiske belastninger for arbeidstaker. Gjennomføringen av tiltak for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø også på arbeidstakers hjemmekontor er ikke alene arbeidsgiver sitt ansvar. Arbeidstager har også et ansvar til å medvirke til et godt og forsvarlig arbeidsmiljø/klima på hjemmekontoret.

Ja, arbeidsgiver kan straffes: Overtredelse av forskriften straffes etter arbeidsmiljølovens kapittel 19, som nevnt innledningsvis. Jf. FOR-2002-07-05-715

Kontakt Adisor Rettshjelp AS, for bistand med opprettelse av gyldige avtaler.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.