Tilgang til juridisk bistand for folk flest

Torill Lehre

Autorisert jurist / daglig leder

torill.lehre@adisor.no - 406 07 546

Fritt rettsråd omfatter støtte til nødvendige utgifter til rådgiving og bistand i forbindelse med
et aktuelt problem.

Dersom du har andre ordninger som yter rettshjelp, må du benytte deg av disse først.
Slike ordninger er for eksempel private forsikringer, eller medlemskap i lag og foreninger.

Det samme gjelder hvis det offentlige kan gi deg opplysninger og veilede deg om saken du søker fri
rettshjelp til. I slike tilfeller må du benytte deg av disse alternative ordningene. Vi anbefaler alltid at du
sjekkes ut dette først.

I noen sakstyper er det inntekter/formue som avgjør om du får fri rettshjelp. Det er imidlertid
viktig å være klar over at inntekts og formuesgrensen ikke gjelder i alle typer saker:

1. Saker som kan innvilge fritt rettsråd uten behovsprøving er for eksempel

 • saker om bortvisning, saker om utvisning, og søknad om asyl fra enslige mindreårige
  asylsøkere. Jfr. utlendingsloven § 92
 • i noen tilfeller hvor du er part i sak der barnevernet har fattet vedtak jfr. bvl. § 4-2
 • i enkelte saker om urettmessig straffeforfølgning jfr. Straffeprosessloven kap. 31
 • i sak hvor du er utsatt for brudd på kontaktforbud, saker om vold i nære relasjoner, i
  saker som gjelder voldtekt, saker om maktmisbruk, og overgrep mot barn.
 • saker der noen er utsatt for tvangsekteskap, og hvor det er grunn til å tro at
  fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse.

2. Saker hvor inntekt og formue avgjør rett til fritt rettsråd er for eksempel

 • for arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven
 • klage på vedtak etter folketrygdloven, jfr. folketrygdloven § 21-12
 • saker etter barneloven om foreldreskap jfr. kapittel 5, 6, 7 og 8

Listene er ikke uttømmende.

I enkelte tilfeller kan det innvilges fritt rettsråd, selv om de økonomiske vilkårene ikke er
oppfylt. Dette gjelder dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens
økonomiske situasjon.

3. Bruttoinntekt og nettoformuesgrenser er pr. 31.07.2023 som følger:

 • For enslige: Maks årsinntekt 350 000 kroner og maks nettoformue 150 000
  kroner
 • For ektefeller og andre som lever sammen: Maks samlet årsinntekt kr 540 000
  og maks nettoformue 150 000 kroner.

Ta kontakt med Adisor rettshjelp AS for bistand. Dersom din sak faller inn under vilkårene,
så kan vi innvilge fritt rettsråd, og behandle saken for deg. Alt du behøver å gjøre er å ta kontakt!

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, chat eller benytt skjemaet til høyre.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Har du spørsmål om hva vi kan bistå med eller ønsker å diskutere en mulig sak, ta gjerne kontakt med oss på telefon, epost eller chat.

Alle personopplysninger og dialog behandles konfidensielt. For mer informasjon, les våre retningslinjer rundt personvernopplysninger.

Takk for din henvendelse.

Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig!
Noe gikk galt. Ring oss eller send en epost til kontakt@adisor.no
This is some text inside of a div block.